fbpx

Jeg vil øke barnetrygden for alle barn! – Voksne for Barn

20 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom dersom barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten. Barnetrygden er dermed en viktig brikke i kampen mot den økende barnefattigdommen. Derfor krever vi nå at barnetrygden indeksjusteres, samtidig som den beholdes som en universell ordning. 

20 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom dersom barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten. Barnetrygden er derfor en viktig brikke i kampen mot den økende barnefattigdommen. Derfor krever vi nå at barnetrygden indeksjusteres, samtidig som den beholdes som en universell ordning.

Skriv under!

Antall underskrifter
Underskrifter

Underskriftene vil overleveres Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Neste mål er 8000 underskrifter. 

Støttespillere

Bakgrunn

Siden år 2000 er antallet fattige barn i Norge doblet, og 1 av 10 vokser i dag opp i en lavinntektsfamilie. Fattigdom er en av de største risikofaktorene vi har for psykiske helseplager. Sannsynligheten for å utvikle angst, depresjon og atferdsproblemer er for eksempel seks ganger høyere hos barn som vokser opp i fattigdom, enn for andre barn. I tillegg viser forskning at det er en risikofaktor som kan få betydning for blant annet språkutvikling, skolegang og utdanning, helse og hvordan livet blir som voksen. 

Å vokse opp med dårlig familieøkonomi kan altså ha konsekvenser her og nå, men også for barnets muligheter videre i livet. Barn fra familier med lav inntekt har også større sannsynlighet for å selv bli fattig som voksen.

Barnetrygden har vært uendret siden 1996. Statistisk sentralbyrå regnet i 2014 ut at 18 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom dersom barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten. I dag er tallet anslått til å være mellom 20 – 25 000. Barnetrygden er derfor et viktig steg i kampen mot den økende barnefattigdomen.

FNs barnekomité oppfordret tidligere i år Norge til å prisjustere barnetrygden som et tiltak mot den økende barnefattigdommen her i landet.

Hvorfor for alle?

  • Barnetrygden er en ordning for økonomisk omfordeling mellom dem i samfunnet vårt som har barn, og dem som ikke har det. Ved å behovsprøve barnetrygden endrer vi barnetrygdens funksjon. Den går fra å være en omfordeling mellom dem med og uten barn, til å handle om fordeling mellom fattig og rik. Til det har vi allerede skattesystemet.
  • Tiltak som kun er rettet mot en del av befolkningen er mer utsatt for kutt i nedgangstider. Behovsprøving vil gjøre barnetrygden sårbar.
  • En universell barnetrygd skaper ingen fattigdomsfelle.
  • Av andre behovsprøvde ordninger, som redusert foreldrebetaling i barnehage, kan vi se at mange av dem som har rett på dette ikke benytter seg av ordningen. Ofte har de ikke fått informasjon om at ordningen finnes. Noen velger også å ikke søke da de opplever det som stigmatiserende.
  • Å beregne behovet ut fra likningen tar ikke høyde for at en families økonomiske situasjon kan endres brått. Fra andre slike ordninger hører vi historier om saksbehandlingsfeil, og lange behandlingstider. Det kan få store konsekvenser for et barn.
  • En ytterligere dreiing fra ytelser til tjenester, som å erstatte barnetrygd med gratis barnehage, tar ikke høyde for at ikke alle barnefamilier får bedre råd med årene. Det koster minst like mye å ha ungdom som yngre barn.

Om Voksne for Barn

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet med barns psykiske helse og oppvekstvilkår. I 2018 ble Voksne for Barn tildelt Karl-Evang-prisen for organisasjonens mangeårige folkehelsearbeid.

Barnefattigdom er komplekst og barnetrygden alene kan ikke løse dette problemet. Du kan lese mer om arbeidet vår mot barnefattigdom her.